Reklamační řád 

Úvodní ustanovení 
 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran vzniklých  
  z uplatnění práv z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost zdravotnických prostředků (dále též jako „zboží“) zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.donjoy.cz (dále jen „e-shop“) mezi prodávajícím, společností Fidia Pharma CZ s.r.o. IČ: 41196074, se sídlem K Betáni 1092/19, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 3224 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). 

Práva z vadného plnění  
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:  

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, 

 • hodí se ke svému  určenému účelu použití, 

 • je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 

 • splňuje požadavky příslušných právních předpisů. 

 1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

 1. Vyskytne-li se vada zboží, je kupující u prodávajícího oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. 

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění činí dvacet čtyři měsíců ode dne převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.  

 1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu k použití nebo v reklamě  
  v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení článku 3. tohoto reklamačního řádu upravující záruku za jakost. 

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za vadu zboží nelze považovat a práva z vadného plnění dále nelze uplatnit: 

 • u zdravotnického prostředku prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím daného zdravotnického prostředku, 

 • u opotřebení zdravotnického prostředku způsobené jeho obvyklým používáním, 

 • v  případě, že se zdravotnický prostředek stal nevyhovujícím z důvodu změny na těle pacienta, a 

 • v případech, kdy to vyplývá z povahy zdravotnického prostředku. 

 1. Požádá-li o to kupující, vydá mu prodávající písemné potvrzení, v jakém rozsahu a po jakou dobu práva z vadného plnění trvají. Vpotvrzení prodávající uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění totožnosti. Toto potvrzení může prodávající nahradit dokladem o koupi obsahujícím uvedené údaje. 

 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 2.1. tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

 1. Právo na dodaní nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.  

 1. Odstranitelnou vadou se rozumí taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by tím byla snížena bezpečnost nebo ovlivněna účinnost zdravotnického prostředku. 

 1. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.  

 1. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. 

Záruka za jakost  
 1. Poskytne-li prodávající kupujícímu záruku za jakost, zavazuje se, že zdravotnický prostředek bude po určitou dobu způsobilý k použití pro svůj určený účel nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti. Záruka může byt poskytnuta i na jednotlivou součást zdravotnického prostředku. 

 1. Jsou-li stanoveny různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.  

 1. Záruční doba běží ode dne převzetí zdravotnického prostředku kupujícím.  

 1. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. 

 1. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zdravotnického prostředku, tj. dobou po kterou při správném používání zdravotnického prostředku vzhledem k jeho vlastnostem, určenému účelu a intenzitě jeho užívání vydrží plně funkční. Záruční doba nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního zdravotnického prostředku. 

Uplatnění reklamace 
 1. Zjistí-li kupující vadu zboží, je povinen tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. 

 1. Práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) se uplatňují na adrese sídla prodávajícího. Kupující uplatní reklamaci prostřednictvím poskytovatele poštovních služebProdávající upozorňuje, že zboží zaslané na dobírku nebude převzato. 

 1. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to předložením dokladu o koupi (faktury, záručního listu). 

 1. Kupující je dále povinen při uplatnění reklamace uvést své jméno, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), podrobný popis vady zboží a popis toho, jakým způsobem a v jakých souvislostech závada pravděpodobně vznikla a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje 

 1. Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží. 

 1. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (při zahájení reklamačního řízení), a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění při zamítnutí reklamace (při ukončení reklamačního řízení). Tato potvrzení jsou kupujícímu zaslána prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl při uplatnění reklamace. 

 1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této ty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zdravotnického prostředku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí byt vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není s kupujícím dohodnuta doba delší. 

Prevence 
 1. Prodávající dodává zdravotnické prostředky spolu s návodem k použití (byl-li vydán) a případně i s dalšími pokyny výrobce zdravotnického prostředku 

 1. Zdravotnický prostředek je třeba používat výhradně k jeho určenému účelu v souladu s pokyny výrobce daného zdravotnického prostředku. Používání zdravotnického prostředku v rozporu s jeho určeným účelem a v rozporu s pokyny výrobce, mohou být důvodem pro zamítnutí reklamace. 

Působnost reklamačního řádu  
 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené tímto Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  

 1. Je-li kupující podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolnosti zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti této osoby (podnikatele), uplatní se namísto ustanovení tohoto reklamačního řádu výlučně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

Závěrečná ustanovení  
 1. Dojde-li ke změně právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází tak, že se jeho ustanovení dostanou do rozporu s platným a účinným právním předpisem, má před zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový právní předpis.  

 1. Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu. 

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.11. 2018.