Informace o zpracování
osobních údajů

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) tímto poskytujeme zákazníkovi informace vztahující se ke zpracování jeho osobních údajů, které nám poskytl při registraci účtu v našem eshopu nebo při objednání zboží v našem eshopu (dále jen „Osobní údaje“).

 1. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je společnost GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague spol. s r.o., se sídlem Praha 4, K Betáni 1092/19, PSČ 140 00, IČ: 411 96 074 (dále jen „Správce“), kterou lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na emailové adrese petra.apjarova@gbc-prague.cz nebo telefonním čísle 602 150 450. 

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

  1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je umožnit zákazníkovi objednat si zboží, které nabízíme v našem eshopu, a jeho následné dodání zákazníkovi a s tím související komunikace se zákazníkem. Právním důvodem pro toto zpracování je splnění smlouvy, kterou se zákazníkem objednávkou zboží uzavíráme.

  2. V souvislosti s naší podnikatelskou činností máme dále některé povinnosti stanovené různými právními předpisy, např.:

   Při plnění povinností dle těchto právních předpisů může docházet také ke zpracování Osobních údajů.

   • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

   • zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

   • zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

   • a prováděcími předpisy k těmto zákonům.

  3. Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů formou přímého marketingu, což je náš oprávněný zájem.

  4. Po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

  5. Osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu se zákazníkem, řešení reklamace podané zákazníkem a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči zákazníkovi. Jedná se o náš oprávněný zájem.

 2. Příjemci osobních údajů
  Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

  • naši zpracovatelé

  • přepravní společnosti (např. PPL)

  • další společnosti ve skupině

 3. Doba uložení osobních údajů

  1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem.

  2. Po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se zákazníkem.

 4. Práva zákazníků související se zpracováním osobních údajů

  1. Zákazník má právo požadovat přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

  2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, má zákazník právo na výmaz Osobních údajů.

  3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, má zákazník právo na omezení zpracování Osobních údajů.

  4. Zákazník má také právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR.

  5. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.5 výše má zákazník právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.

  6. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.3 výše má zákazník také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

  7. Veškerá zde uvedená práva může zákazník uplatňovat prostřednictvím emailového nebo telefonního kontaktu uvedeného v bodě 1.

  8. V případě, že se bude zákazník domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu svého zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

                                               GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague spol. s r.o.