Informace o zpracování
osobních údajů

(platné od 1. 9. 2019)

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení

GDPR“) tímto poskytujeme zákazníkovi informace vztahující se ke zpracování jeho osobních údajů,

které nám poskytl při registraci účtu v našem eshopu nebo při objednání zboží v našem eshopu (dále

jen „Osobní údaje“).

1. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je společnost Fidia Pharma CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, K Betáni 1092/19,

PSČ 140 00, IČ: 411 96 074 (dále jen „Správce“), kterou lze

v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na emailové adrese gdpr@gbcprague.

cz nebo telefonním čísle +420 602 150 450. Správce jmenoval pověřence pro ochranu

osobních údajů, na kterého se také může zákazník obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se

zpracování jeho osobních údajů Správcem, a to zejména prostřednictvím kontaktní emailové

adresy pověřence pro ochranu osobních údajů dpo@gbc-prague.cz nebo prostřednictvím výše

uvedených kontaktních údajů Správce.

2. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

2.1 Základním účelem zpracování Osobních údajů je umožnit zákazníkovi objednat si zboží, které

nabízíme v našem eshopu, a jeho následné dodání zákazníkovi a s tím související komunikace se

zákazníkem. Právním důvodem pro toto zpracování je splnění smlouvy, kterou se zákazníkem

objednávkou zboží uzavíráme.

2.2 V souvislosti s naší podnikatelskou činností máme dále některé povinnosti stanovené různými

právními předpisy, např.:

  • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
  • zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  • a prováděcími předpisy k těmto zákonům.

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů může docházet také ke zpracování Osobních

údajů.

2.3 Po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat

za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

2.4 Osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu se zákazníkem,

řešení reklamace podané zákazníkem a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči

zákazníkovi. Jedná se o náš oprávněný zájem.

3. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

  • naši zpracovatelé
  • přepravní společnosti
  • poskytovatel online platebních služeb

4. Doba uložení osobních údajů

4.1 Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem.

4.2 Po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu

stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od

ukončení smluvního vztahu se zákazníkem.

5. Práva zákazníků související se zpracováním osobních údajů

5.1 Zákazník má právo požadovat přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat potvrzení, zda Osobní

údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k Osobním

údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má právo na opravu nepřesných nebo na

doplnění neúplných Osobních údajů.

5.2 Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna

některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, má zákazník právo na výmaz

Osobních údajů.

5.3 Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, má zákazník právo na omezení

zpracování Osobních údajů.

5.4 Zákazník má také právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR.

5.5 V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.4 výše má zákazník právo

vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností

prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje

zpracovávat.

5.6 Veškerá zde uvedená práva může zákazník uplatňovat prostřednictvím emailového nebo

telefonního kontaktu uvedeného v bodě 1.

5.7 V případě, že se bude zákazník domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení

Nařízení GDPR, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě svého

obvyklého bydliště, místa výkonu svého zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

Fidia Pharma CZ s.r.o.