Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení 
 1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na adrese www.donjoy.cz (dále jen „e-shop“) je společnost Fidia Pharma CZ s.r.o.  
  IČ: 41196074, se sídlem K Betáni 1092/19, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 3224  (dále jen „prodávající“).  

 1. Prodávajícího lze v případě potřeby kontaktovat prostřednictvím: 

 • Doručovací adresy: K Betáni 1092/19, 140 00 Praha 4 

 • Telefonního čísla: +420 244 911 332 

 • E-mailové adresy: info@fidiapharma.cz 

 • Provozovny prodávajícího se nacházejí na adrese K Betáni 1092/19, 148 00, Praha 4 - Kunratice a na adrese Dunajevského 415/10, 148 00, Praha 4 - Kunratice.

 1. Tyto obchodní podmínky byla vydány v souladu s ustanoveními § 1751  
  a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a blíže vymezují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu.  

 1. V souladu s platnými právními předpisy je rozlišováno, zdali je kupující spotřebitelem nebo podnikatelem. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem. Za podnikatele se dále považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

 1. Při uzavírání kupní smlouvy dochází k akceptaci těchto obchodních podmínek kupujícím, a to zaškrtnutím pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“ před odesláním objednávky. Tyto všeobecné obchodní podmínky se uzavřením kupní smlouvy stávají její nedílnou součástí.  

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro kupujícího a prodávajícího ve znění platném v den realizace (odeslání) objednávky kupujícím, není-li ujednáno jinak. 

 1. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny včetně DPH (dále je „kupní cena“) a nákladů na zabalení a dopravu (dále jen „poštovné“) nebo převzetím objednaného zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou, podle toho, co nastane později. 

Předmět kupní smlouvy a zásilkový prodej 
 1. Předmětem kupní smlouvy jsou zdravotnické prostředky (dále též jako „zboží“), které jsou nabízeny k zásilkovému prodeji prostřednictvím e-shopu www.donjoy.cz. 

 1. Zásilkovým prodejem se rozumí poskytnutí zdravotnického prostředku, jehož výdej není vázán výhradně na lékařský předpis (kterým je v případě zdravotnických prostředků poukaz), zásilkovým způsobem. Prostřednictvím e-shopu není možné poskytnout zdravotnické prostředky oproti poukazu. 

 1. Prodávající zajišťuje zásilkový prodej zdravotnických prostředků v souladu s platnými právními předpisy. Zejména dbá na to, aby zdravotnické prostředky nabízené prostřednictvím e-shopu byly skladovány a přepravovány v souladu s návodem k jeho použití a dalšími pokyny výrobce a s pravidly správné dovozní a distribuční praxe stanovenými zákonem č. 268/2014 Sb.,  
  o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích. 

 1. Kupující bere na vědomí, že obrázky použité u zboží v e-shopu jsou pouze ilustrační a nemusejí vždy zcela odpovídat reálné skutečnosti. 

Kupní cena a poštovné a další náklady 
 1. E-shop obsahuje seznam zboží aktuálně nabízeného prodávajícím k zásilkovému prodeji. U každého jednotlivého zdravotnického prostředku je v E-shopu vždy uveden jeho obchodní název a kupní cena. 

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím na stránkách e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Nabídka prodeje zboží a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Cena na stránkách e-shopu je uváděna včetně všech daní, poplatků a jiných peněžitých plnění, s výjimkou nákladů na dopravu a platbu, které jsou určeny samostatně. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Nákladyna dopravu jsou určeny podle aktuálních sazebníků jednotlivých dopravců. S konečnou výší nákladů na dopravu a platbu je kupující seznámen před odesláním objednávky, a to při volbě způsobu dopravy a platby.

 3. Odesláním objednávky kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Za případné chyby vzniklé při přenosu dat ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku nenese prodávající žádnou odpovědnost.

     

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 
 1. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním vyplněného webového formuláře umístěného na stránkách e-shopu. Objednávka je platná, pokud jsou v ní řádně vyplněny veškeré webovým formulářem předepsané povinné údaje. Před odesláním elektrické objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a případně upravit údaje uvedené ve formuláři objednávky. Po zkontrolování objednávky kupující odešle prodávajícímu objednávku kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje a náležitosti vyplněné ve webovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné.  

 1. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši kupní ceny 
  a poštovného, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

 1. Po obdržení objednávky prodávající neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky, zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky, a to na e-mailovou adresu uvedenou  
  v objednávce. 

 1. Je-li kupující podnikatelem dochází k uzavření kupní smlouvy až v okamžiku odeslání potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. 

 1. Pokud si kupující objedná zboží, které již prodávající nemá skladem nebo pokud prodávající zjistí, že objednané zboží nebude možné doručit ve stanovené dodací lhůtě, zavazuje se prodávající kupujícího neprodleně informovat prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonu uvedeného v objednávce a domluvit se s ním na dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, považuje se původní objednávka co do části týkající se předmětného zboží za neuskutečněnou a dále se k ní nepřihlíží. 

 2. Kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) prodávající uchovává  
  v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná. Aktuální znění obchodních podmínek je však kupujícímu k dispozici na stránkách e-shopu pro případnou archivaci a reprodukci a dále mu jsou zaslány na e-mail uvedený v objednávce. Informace o vytvořené objednávce jsou rekapitulovány v potvrzení o uzavřené smlouvě. 

Povinnosti smluvních stran 
 1. Prodávající je povinen: 

 • dodat kupujícímu objednané zboží řádně a včas na adresu uvedenou v objednávce, 

 • předat kupujícímu potřebné doklady vztahující se ke zboží, 

 • umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.  

 1. Kupující je povinen objednané zboží řádně a včas převzít a zaplatit za něj kupní cenu a poštovné dle předem sjednaných podmínek. 

Zaplacení kupní ceny a poštovného 
 1. Kupní cenu a poštovné dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • Platba platební kartou- do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 • Platba bankovním převodem- okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 • Platba na dobírku- platba za zboží probíhá v okamžiku převzetí zásilky od dodavatele.

 • Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 • Kontakt: ComGate Payments, a.s.
                Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
                E-mail: platby-podpora@comgate.cz
                Tel:  +420 228 224 267

 • Ke kupní ceně je připočteno poštovné včetně případného poplatku za zvolený způsob platby, které se kupující zavazuje uhradit spolu s kupní cenou.

 

 1. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až úplném zaplacení kupní ceny  
  a poštovného, není-li dohodnuto jinak. 

 2. Faktura vystavená na základě uzavřené kupní smlouvy slouží zároveň jako daňový doklad. Prodávající vystaví opravný daňový doklad (tzv. dobropis) jen při splnění níže uvedených podmínek:  

 • jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani poskytnout stejné či obdobné náhradní zboží a kupující uplatnil své právo na slevu z kupní ceny,  

 • nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná,  

 • odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy, nebo  

 • bude-li zboží kupujícím zaplaceno předem a následně nepřevzato kupujícím či jím pověřenou osobou. 

 

 

Dodání zboží a dodací lhůty 
 1. Pokud je u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží standardně expeduje do 2 pracovních dnů. Prodávající však dodá objednávku kupujícímu nejpozději do 30pracovních dnů od potvrzení objednávky, ledaže je u předmětného zboží v e-shopu uvedena jiná (delší) lhůta pro dodání zboží a kupující s touto jinou (delší) lhůtou souhlasí. Platí, že kupující s touto jinou (delší) lhůtou souhlasí, odešle-li objednávku.  

 1. Kupující má volbu mezi následujícími způsoby dodání zboží:  

 • Dodání kurýrní službou na zadanou adresu. 

 • Osobní odběr v partnerských výdejních místech zvoleného dopravce. 

 1. Ceny poštovného se kupujícímu rovněž zobrazí v souhrnu objednávky před jejím odesláním. 

 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení umožňujícím použití zdravotnického prostředku k jeho určenému účelu. O tom se kupující přesvědčí neprodleně po převzetí zboží.  

 1. Zdravotnické prostředky jsou doručovány pouze na adresy na území České republiky. 

Převzetí zboží kupujícím 
 1. Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce. Pokud je z důvodu na straně kupujícího nezbytné zboží doručovat opakovaně, na jiné místo nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží. 

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost vnějšího obalu a v případě závad o této skutečnosti neprodleně informovat přepravce. S ohledem na poškození obalu je kupující oprávněn odmítnout zboží převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrdí, že zásilka byla při převzetí zboží v pořádku a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu nebude brán zřetel. 

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou. 

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy 
 1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dní ode dne následujícího po dni, kdy: 

 • kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme zboží, nebo 

 • kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží v případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně. 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření v případě, kdy je dotčen nekalou obchodní praktikou prodávajícího, ledaže prodávající prokáže, že odstoupení je s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé praktiky nepřiměřené. Alternativně může kupující místo odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy je prodávající v prodlení s odevzdáním zboží a svou povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytne. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty, pokud prodávající odmítne plnit nebo kupující před uzavřením smlouvy prodávajícímu sdělil, že je dodání zboží v určitý čas nezbytné.  

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy dále v případě, kdy marně uplyne dohodnutá lhůta k vyřízení řádně uplatněné reklamace, alternativně může požadovat přiměřenou slevu.

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek (e-mailem nebo v listinné podobě na adresu sídla prodávajícího). Lhůta pro odstoupení podle tohoto článku se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu písemné oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách e-shopu, a prodávající kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle prodávajícímu na doručovací adresu, tj. adresu sídla prodávajícího, uvedenou v úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek nepoužívané zboží bez známek poškození, v původním a neporušeném obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno písemné oznámení od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese v takovém případě kupující.

 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení písemného oznámení  
  o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy obdržel, a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

 3. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty  předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a s funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škod tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.    
 4. Kupující dále bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnosti  a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky, jinak se bude jednat o bezdůvodné obohacení kupujícího.
 5. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit v následujících případech: 
 • u zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
 • u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 • u zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal  a z hygienických důvodů není možné vrátit zpět.

 

Práva z vadného plnění (reklamace) 
 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady a s tím spojená práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými platnými právními předpisy. 

 2. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo za vady, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Informace  
  o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je k dispozici na stránkách e-shopu. 

 1. Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem. V takových případech se uplatní výlučně ustanovení platných právních předpisů, není-li dohodnuto jinak.  

Ochrana osobních údajů 
 1. Prodávající za účelem vyřízení objednávky a splnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na stránkách e-shopu. Kupující před odesláním objednávky potvrdí, že se Zásadami osobních údajů seznámil. 

Závěrečná ustanovení 
 1. Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny soudy České republiky s místní příslušností dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího -spotřebitele vyplývající z platných právních předpisů. 

 1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě kupujícího, který je spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)  

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zdravotnických prostředků na základě živnostenského oprávnění. Prodávající dále oznámil svou činnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, orgánu dozoru v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky, a je registrovaný v Registru zdravotnických prostředků. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný krajský živnostenský úřad. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů je v působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor v oblasti ochrany spotřebitele. 

 1. Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude vyřešen jinými prostředky ke spokojenosti kupujícího, má tento kupující právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, jejíž kontaktní údaje lze nalézt na www.coi.cz, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Kupující – spotřebitel může pro řešení sporu dále využít online platformu zřízenou Evropskou komisí, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/ nebo neúčinné, nebo pokud by se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/ nebo účinnost zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek. 

 1. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 1. Kupující výslovně prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil se zněním těchto obchodních podmínek, a že ustanovení obchodních podmínek jsou pro něj jasná a plně jim rozumí. 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1. 2023.